Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire AKD-Zaštita uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15).

Za ostvarenje prava na pristup informacijama potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:


Aktivno provodeći Antikorupcijski program AKD-Zaštita će s primjerenom pozornošću i angažmanom poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara putem postupaka i kanala, koje mehanizam pretpostavlja, štiteći pri tome u cijelosti izvor informacija.

Troškovi izdavanja informacija (NN 12/14, 15-14

Katalog informacija 

Zahtjev za pristup informacijama

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA 

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE