Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu AKD-ZAŠTITE d.o.o.

22.03.2016

Na temelju Odluke Uprave društva AKD Zaštita d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 28. objavljuje:

N A T J E Č A J
ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU AKD ZAŠTITE d.o.o.

 

I.  Predmet natječaja je prodaja nekretnina koje se nalaze u Sportsko poslovnom kompleksu Cibona u Zagrebu, Savska cesta – Tratinska ulica - Trg Dražena Petrovića, a upisane u z.k.ul. 3174 k.o. Grad Zagreb, zemljišnoknjižnog odjela Općinskog građanskog suda u Zagrebu i to:

 1. Poslovni prostor na I. katu, (stubište, dizala, predprostor dizala, hodnik, sanitarije, 18 kancelarija), površine 671,04 čm, (kao dio poslovnog prostora oznake PP1 ukupne površine 2.936,51,čm), Savska cesta br. 28.
 2. Poslovni prostor na III. katu, (stubište, strojarnica dizala, hodnik, terasa, restoran sanitarije, 13 kancelarija), površine 579,57 čm, (kao dio poslovnog prostora oznake PP1 ukupne površine 2.936,51,čm), Savska cesta br. 28.
 3. 10 parkirališnih mjesta, svako površine 12,50 čm, (ukupno 125,o čm) u garaži u podrumu kompleksa poslovni toranj, trg Dražena Petrovića br. 3. etažirana pod pripadajućim rednim brojevima

Objekt posjeduje energetski certifikat razreda C.

NAPOMENA:

 • Natjecatelji mogu ponuditi kupnju u cijelosti sve tri nekretnine ili pojedinačno svaku od ponuđenih nekretnina iz Predmeta natječaja.
 • U slučaju interesa nekog od Natjecatelja Predmet natječaja može se proširiti na ukupni poslovni prostor u vlasništvu Ponuditelja, oznake PP1 ukupne površine 2.936,51 čm, Savska cesta br. 28., a koji se, osim ponuđenih nekretnina, dodatno sastoji i od:
  • Poslovnog prostora – podruma površine 137,68 čm
  • Poslovnog prostora u prizemlju i mezaninu ukupne površine 203,60 čm
  • Poslovnog prostora – II. Kat površine 959,42 čm
  • Dvonamjenskog Skloništa površine 387,46 čm, te također i
  • preostalih 60 parkirališnih mjesta svako površine 12,50 čm, u garaži u podrumu kompleksa poslovni toranj, trg Dražena Petrovića br.3. etažirana pod pripadajućim rednim brojevima

Sve navedene nekretnine vlasništvo su AKD Zaštite d.o.o.

Nekretnine se prodaje u stanju u kojem su viđene, a sa stanjem nekretnina Natjecatelji se mogu upoznati svakog radnog dana od 08 – 16 sati uz prethodnu najavu na telefone 01/48 00 219 – Gosp. Bujan ili 01/ 48 00 260 – Gosp. Bodrušić

 

II.  Procijenjena kupoprodajna cijena utvrđena je u kunskoj protuvrijednosti od 1.675 Eura po čm, a Natjecatelji mogu ponuditi i nižu i višu cijenu od procijenjene.

 

III. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati u javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

 

IV.  Natjecatelji u ponudi, koja mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe, moraju navesti:

 • ime, prezime i adresu ponuđača za fizičke, odnosno naziv tvrtke i adresu za pravne osobe, te OIB
 • Nekretninu za koju su zainteresirani za kupnju
 • ponuđeni iznos kupoprodajne cijene

 Uz ponudu treba priložiti:

 • izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o registraciji (za pravne osobe);
 • izvornik ili ovjerenu presliku domovnice (za fizičke osobe);
 • dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva (za strane osobe);
 • izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja koju ju je izdala mjerodavna Porezna uprava, ne stariju od 30 dana;
 • izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena sklopiti ugovor o kupoprodaji na svoj trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana računajući od dana podnošenja ponude.

Izvornici potvrda, uvjerenja, izvadaka, rješenja, obrtnica i dr. ne smiju biti stariji od šest mjeseci ako nije drugačije navedeno. Preslike navedenih izvornika moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika.

 

V.  Podnošenje pisanih  ponuda 

Ponuda se podnosi u zatvorenoj omotnici na adresu: AKD Zaštita d.o.o., Savska cesta 28., 10 000 Zagreb,  s naznakom: „Ponuda za kupnju nekretnine – ne otvarati“.

 

VI. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjete natječaja.

Ako na natječaj pristignu dvije identične potpune ponude s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene ponuditelji će biti pozvani da u roku od tri dana nakon primitka obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude kako bi se donijela odluka o najpovoljnijem ponuditelju.

U slučaju da ponuditelji ponovo iskažu isti iznos, najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda ponuditelja koja je vremenski prije urudžbirana.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Uprava AKD Zaštite d.o.o. u roku od 15 dana od dana podnošenja ponude.

 

VII. Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i njime će se detaljno regulirati sva prava i obveze između kupca i prodavatelja.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude ili ako ne pristupi sklapanju ugovora u navedenom roku, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. U tom slučaju, najboljim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve druge uvjete natječaja.

AKD Zaštita d.o.o., sve do potpisivanja kupoprodajnog ugovora, zadržava pravo odbiti ponudu ili poništiti postupak za prikupljanje ponuda i pritom ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima takva postupka.  

 

VIII.  Ugovorenu prodajnu cijenu kupac može platiti odjednom ili u obrocima, o čemu se natjecatelj pismeno izjašnjava kod davanja ponude. 

Kupac nekretnine u slučaju ugovorene obročne isplate cijene u obvezi je Ugovor o kupoprodaji, o svome trošku,  podnijeti na solemnizaciju javnom bilježniku.

Kao sredstvo osiguranja plaćanja na ime namirenja novčanog iznosa naznačenog u ugovoru o prodaji nekretnine u slučaju  obročne isplate cijene, kupac dopušta zasnivanje založnog prava (hipoteke) u korist AKD Zaštite d.o.o. na predmetnoj nekretnini.  

Za kašnjenje plaćanja kupac plaća zakonom propisane zatezne kamate. 

Porez na promet te sve druge troškove prijenosa nekretnine u vlasništvo snosi kupac. 

Ugovor o prodaji obvezno sadrži i slijedeće odredbe:

 • o odgodi uknjižbe prava vlasništva kupca na nekretnini do isplate cjelokupne prodajne cijene kod obročne otplate (založno pravo-hipoteka),
 • o zadržavanju prava vlasništva i preuzimanju posjeda od strane prodavatelja na nekretnini, u zatečenom stanju i bez povrata sredstava koje je kupac uložio do preuzimanja, ako kupac ne uplati prodajnu cijenu u ugovorenom roku,
 • o obvezi da se ugovor o prodaji na teret kupca potvrdi kod javnog bilježnika tako da predstavlja ovršnu ispravu radi ostvarenja buduće eventualne tražbine prodavatelja na naplatu dužne cijene i kamata i predaju u posjed nekretnine odnosno uspostave ranijeg zemljišnoknjižnog stanja.

 

Povjerenstvo za prodaju nekretnina