Tel: +385 (1) 4800 200

E-mail: [email protected]

Kako postati zaštitar?

Poslove privatne zaštite mogu obavljati osobe koje su dobile dopuštenje policijske uprave za obavljanje tih poslova (čl. 19. Zakona o privatnoj zaštiti).

Postupak stjecanja dopuštenja za obavljanje poslova privatne zaštite čuvara i zaštitara

1. PREDAJA ZAHTJEVA ZA DOBIVANJE ZAKLJUČKA O ISPUNJENJU ZAKONSKIH UVJETA

Pri nadležnoj policijskoj upravi – Inspekcija zaštitarskih i detektivskih poslova predaje se zahtjev za dobivanje Zaključka o ispunjenju zakonskih uvjeta (sigurnosna provjera). Zahtjev se podnosi na obrascu Z-2 (dobiva se u PU), a zahtjevu se prilaže:

 • kopija svjedodžbe o stečenoj najmanje srednjoj stručnoj spremi za zaštitara, odnosno najmanje nižoj stručnoj spremi za čuvara (original na uvid)
 • original uvjerenja nadležnog općinskog suda da nije u tijeku istražni postupak, da nije izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koja je zapriječena novčana kazna ili zatvor
 • kopija osobne iskaznice
 • upravna pristojba od 70 kuna u državnim biljezima ili Potvrda o imovnom stanju (podiže se u područnom uredu porezne ispostave po mjestu prebivališta) ili drugi dokaz o pravu na oslobađanje upravnih pristojbi

Nakon predaje zahtjeva vrši se sigurnosna provjera kandidata koja traje do dva mjeseca, te se na kućnu adresu šalje Zaključak. 

2. IZOBRAZBA ZA ZAŠTITARA

Po dobivenom Zaključku o ispunjenju zakonskih uvjeta, potrebno je završiti izborazbu za zaštitara ili čuvara, koju provodi Učilište AKD-Zaštite. Izobrazba traje 100 nastavnih sati (3 tjedna) za zaštitare, odnosno 50 nastavnih sati za čuvare.

3. LIJEČNIČKI PREGLED

Kandidat obavlja liječnički pregled opće zdravstvene sposobnosti za čuvara ili opće i posebne zdravstvene sposobnosti za zaštitare u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi ili specijalističkoj ordinaciji medicine rada.

4. POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Nakon završene izobrazbe potrebno je prijaviti i položiti stručni ispit (prijava se podnosi pri nadležnoj policijskoj upravi – Inspekcija zaštitarskih i detektivskih poslova na obrascu Z-4 kojem se prilaže:

 • kopija Zaključka policijske uprave o ispunjenju uvjeta
 • kopija Potvrde o zdravstvenoj sposobnosti
 • potvrda ovlaštene ustanove o završenoj izobrazbi
 • dokaz o uplati naknade za polaganje ispita u iznosu od 820 kuna (za zaštitara), odnosno 580 kuna (za čuvara)
 • upravna pristojba u državnim biljezima od 20 kuna (ne treba ukoliko je podnositelj zahtjeva oslobođen plaćanja upravnih pristojbi)

O mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita kandidat dobiva obavijest na kućnu adresu. 

5. PREDAJA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O DOPUŠTENJU ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIVATNE ZAŠTITE

Nakon položenog stručnog ispita u policijskog upravi se podiže svjedodžba o položenom ispitu, te se na obrascu Z-2 podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o dopuštenju za obavljanje poslova privatne zaštite, kojem se prilaže:

 • kopija svjedodžbe o položenom stručnom ispitu (original na uvid)
 • original potvrde o općoj ili općoj i posebnoj zdravstvenoj sposobnosti
 • dokaz o uplati pristojbe u iznosu od 1000 kuna za zaštitara ili 700 kuna za čuvara (ne treba ako je podnositelj oslobođen plaćanja upravnih pristojbi)

6. PREDAJA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ZAŠTITARSKE/ČUVARSKE ISKAZNICE

Nakon što dobije rješenje s kandidatom se može sklopiti ugovor o radu za zaštitara sa zaštitarskom tvrtkom, uz prethodno zadovoljenje ostalih uvjeta iz radnog prava. Po sklopljenom ugovoru o radu kandidat podnosi zahtjev za izdavanje zaštitarske/čuvarske iskaznice na obrascu Z-2 kojem se prilaže:

 • dokaz o radnom odnosu (kopija ugovora o radu za zaštitara ili čuvara, original na uvid)
 • ​preslika prijave poslodavca na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 • preslika prijave poslodavca na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 • upravna pristojba od 20 kuna (ne treba ako je podnositelj oslobođen plaćanja upravnih pristojbi)
 • dokaz o uplati predloška iskaznice u iznosu od 50 kuna
 • dvije fotografije veličine 30x35 mm

KORISNI LINKOVI