Tel: +385 (1) 4800 200

E-mail: [email protected]

Javna objava informacija

ZAKONI I PODZAKONSKI AKTI

Zakon o privatnoj zaštiti
Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o privatnoj zaštiti

Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima
Zakon o zaštiti novčarskih institucija
Zakon o javnom okupljanju
Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

Zakon o zaštiti i spašavanju
Zakon o zaštiti od požara
Zakon o oružju

Zakon o informacijskoj sigurnosti
Zakon o tajnosti podataka

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite
Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite
Pravilnik o prostorima i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite
Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama

Pravilnik o osposobljavanju osoba koje obavljaju poslove redara na športskim natječajima
Pravilnik o sadržaju i izgledu čuvarske zaštitarske iskaznice i iskaznice zaštitara tehničara
Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika u djelatnosti privatne zaštite
Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama 
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija

 

INFORMACIJE O RADU AKD-ZAŠTITE

Sva izvješća dostupna su na stranicama Fina.hr

REVIZORSKI IZVJEŠTAJ 2023. (pdf)

REVIZORSKI IZVJEŠTAJ 2022. (pdf)

REVIZORSKI IZVJEŠTAJ 2021. (pdf)

REVIZORSKI IZVJEŠTAJ 2020. (pdf)

Godišnja realizacija u odnosu na plan - 2023.(pdf)

Godišnja realizacija u odnosu na plan - 2022.(pdf)

Plan poslovanja 2024.(pdf)

Plan poslovanja 2023.(pdf)

Plan poslovanja 2022.(pdf)

OPĆI AKTI I ODLUKE KOJIMA SE UTJEČE NA INTERESE KORISNIKA

 

Zahtjev za isplatu pozajmice (pdf)

Prijedlog za isplatu pozajmice (pdf)

Izjava o zaplijeni po pristanku dužnika_2023 (pdf)

Obrazac za prijavu nepravilnosti (pdf)

Donacije_sponzorstva_2023_AKD_Zaštita(pdf)

Donacije_sponzorstva_2022_AKD_Zaštita(pdf)

Pozivi i zapisnici sa sjednica Nadzornog odbora

 

Poziv 08. sjednica NO (pdf)

Poziv 07. sjednica NO (pdf)

Zapisnik sa 07. sjednice NO (pdf)

Poziv 06. sjednica NO (pdf)

Zapisnik sa 06. sjednice NO (pdf)

Poziv 05. sjednica NO (pdf)

Zapisnik sa 05. sjednice NO (pdf)

Poziv 04. sjednica NO (pdf)

Zapisnik sa 04. sjednice NO (pdf)

Poziv 03. sjednica NO (pdf)

Zapisnik sa 03. sjednice NO (pdf)

Poziv 02. sjednica NO (pdf)

Zapisnik sa 02. sjednice NO (pdf)

Poziv 01. sjednica NO (pdf)

Zapisnik sa 01. sjednice NO (pdf)

 

Pravilnik o radu (dostupno prema Katalogu informacija)
Pravilnik o zaštiti na radu (dostupno prema Katalogu informacija)
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta AKD-Zaštite (dostupno prema Katalogu informacija)
Politika obrazovanja (dostupno prema Katalogu informacija)

Opći uvjeti nabave AKD-Zaštite

Procedura za davanje sponzorstva i donacija 

Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova
Pregled sklopljenih ugovora o nabavi (dostupno prema Katalogu informacija)
Popis ugovora sponzorstva i donacija (dostupno prema Katalogu informacija)